හැඳුනුම

විමසීම්
තනතුර:
Divisional Secretary
ලිපිනය:
කොළඹ ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය,
වේල්ල වීදිය,
කොළඹ - 12
20850
ශ්‍රී ලංකාව
දුරකථනය:
+94 112 437 247
ෆැක්ස්:
+94 112 325 512
ජංගම දුරකථන:
+ 94 718 097 427

හැඳුනුම් පෝරමය

Send an Email
(අත්‍යාවශ්‍ය නොවේ)

News & Events

05
සැප්2019
අකුරණ ප්‍රාදේශීය ලේකම්තුමියගේ විශේෂ පණිවිඩය

අකුරණ ප්‍රාදේශීය ලේකම්තුමියගේ විශේෂ පණිවිඩය

  හැටන් නැෂනල් බැංකුවේ ස්වයංක්‍රීය ටෙලර් යන්ත්‍ර...

28
අගෝ2017
අකුරණ අත්‍යාවශ්‍ය සේවා සඳහා අවසරපත් ලබා දී ඇති වෙළඳසැල් වල නාමලේඛනය

අකුරණ අත්‍යාවශ්‍ය සේවා සඳහා අවසරපත් ලබා දී ඇති වෙළඳසැල් වල නාමලේඛනය

අකුරණ අත්‍යාවශ්‍ය සේවා සඳහා අවසරපත් ලබා දී...

Scroll To Top